Najczęściej zadawane pytania

Wystawienia faktur

Fakturę w Kugaru możesz wystawić w dwóch sytuacjach:

  1. Gdy masz już gotową i zaakceptowaną przez Zleceniodawcę pracę i chcesz tylko odebrać wynagrodzenie. Przykład: ukończyłeś pracę, którą zlecił Ci Klient. Umowa między Tobą a Twoim Zleceniodawcą została zawarta poza portalem Kugaru. Klient zaakceptował Twoje dzieło i chce wypłacić Ci wynagrodzenie na podstawie przesłanej faktury VAT. Jako Freelancer nie prowadzisz działalności gospodarczej i nie możesz wystawić faktury, dlatego wybierasz w Kugaru opcję “mam gotową pracę” i załączasz wykonane dzieło. Kugaru wystawi fakturę Twojemu Klientowi. Po jej opłaceniu otrzymasz od nas wynagrodzenie i umowę o dzieło.
  2. Gdy dopiero przystępujesz do pracy nad zleceniem i chcesz zabezpieczyć swoje interesy. Przykład: Otrzymałeś zlecenie na wykonanie określonej pracy, ale potrzebujesz gwarancji, że po jej ukończeniu otrzymasz wynagrodzenie. W tym przypadku wybierasz opcję “chcę rozliczyć przyszłe zlecenie”. Kugaru prześle Twojemu Zleceniodawcy umowę i fakturę pro forma. Po jej opłaceniu pieniądze za Twoją pracę trafią do Kugaru. Otrzymasz je, gdy ukończysz dzieło.

Twój Klient zawsze dostaje fakturę VAT z danymi Kugaru sp. z o.o. Na fakturze, którą wystawiamy Zleceniodawcy mogą jednak znajdować się dane jednoznacznie identyfikujące Freelancera przed jego klientami. Mogą to być informacje zawierające jego imię i nazwisko, link do strony internetowej czy logo.

Tak. Jako Freelancer możesz rozliczyć za pośrednictwem Kugaru umowę o dzieło, którą zawarłeś ze Zleceniodawcą poza naszym portalem.
Dodaj wtedy w umowie ze Zleceniodawcą następujący zapis:
Rozliczenie odbywa się za pośrednictwem platformy Kugaru.

Tak. Jeśli chcesz wystawić fakturę za pośrednictwem Kugaru, ale umowę o dzieło ze Zleceniodawcą zawarłeś w ramach własnej działalności gospodarczej, jesteś zobligowany do jej zerwania.
W umowie ze Zleceniodawcą dodaj następujący zapis:
Rozliczenie odbywa się za pośrednictwem platformy Kugaru.

Tak.
Dodaj w umowie następujący zapis:
Rozliczenie odbywa się za pośrednictwem platformy Kugaru.

Tak. Możesz rozliczać się za pośrednictwem Kugaru jako freelancer-przedsiębiorca. W tym celu zaznacz lub zmień status swojego profilu z Osoba Fizyczna na: prowadzę lub reprezentuję firmę i niezwłocznie poinformuj nas o tym, wysyłając wiadomość na mail: info@kugaru.com.

Po tym, jak wystawimy fakturę VAT Twojemu Zleceniodawcy, poprosimy Cię o wygenerowanie dla Kugaru faktury lub rachunku. Na tej podstawie będziemy mogli wypłacić Ci wynagrodzenie za zrealizowaną pracę.

Jako osoba fizyczna możesz rozliczać za pośrednictwem Kugaru tylko te prace, które nie widnieją w PKD Twojej firmy. Dotyczy to także sytuacji, gdy zawiesiłeś działalność gospodarczą. Tutaj również kluczową rolę odgrywa informacja zawarta w PKD. To ona decyduje, czy będziesz mógł rozliczyć się z nami jako freelancer-przedsiębiorca.
Jeśli PKD pokrywa się z tematyką pracy, którą chcesz rozliczyć, musisz to zrobić jako firma, nie osoba fizyczna!

Tak. W takim przypadku Kugaru wystawi Twojemu Klientowi fakturę z zerową stawką VAT, dzięki czemu będzie on mógł zapłacić podatek w swoim kraju.
Jeśli PKD pokrywa się z tematyką pracy, którą chcesz rozliczyć, musisz to zrobić jako firma, nie osoba fizyczna!

Tak. Otrzymasz od nas umowę o dzieło, a Twój klient fakturę VAT. Prześlemy Ci również drogą mailową komunikat przypominający o konieczności zapłacenia podatku w Twoim kraju.

Wgrywanie załącznika z pracą

Tak. Gotowe dzieło lub jego obszerny fragment jest nam potrzebny do zawarcia z Tobą umowy o dzieło. Bez dowodu w postaci wykonanej pracy nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy o dzieło i wypłacić Ci wynagrodzenia.

Tak. Gotowe dzieło lub jego obszerny fragment jest nam niezbędny do zawarcia z Tobą umowy o dzieło.

Akceptacja i Odrzucenie pracy

Zleceniodawca potwierdza, że akceptuje wykonaną przez Ciebie pracę poprzez kliknięcie w przesłany przez Kugaru link w mailu, za pośrednictwem którego otrzymuje on również wystawioną fakturę pro forma. Może to również zrobić klikając w przycisk “Akceptuję” na swoim profilu w Kugaru w zakładce Zlecenia.

Zleceniodawca może odrzucić pracę, gdy nie spełnia ona wymogów wyszczególnionych w umowie lub gdy wygasł termin jej ukończenia. Informacja o odrzuceniu pracy jest przekazywana Freelancerowi dwojako: drogą mailową oraz w formie powiadomienia na jego profilu w zakładce Moje Zlecenia. Każdorazowo jest ona opatrzona komentarzem odnośnie powodu jej odrzucenia. W sytuacji, gdy Zleceniodawca odrzucić Twoją pracę:
– skontaktuj się ze Zleceniodawcą i zaproponuj naniesienie stosownych poprawek
– ewentualne poproś go o wydłużenie czasu na ich wprowadzenie
– jeśli Zleceniodawca zaakceptuje Twoją prośbę, wprowadź wymagane poprawki i wgraj ponownie poprawioną pracę do Serwisu
– jeśli Zleceniodawca zgodzi się na wydłużenie czasu przewidzianego na oddanie dzieła, poinformuj nas o tym drogą mailową info@kugaru.com
– poczekaj na decyzję Zleceniodawcy

W tej sytuacji:
– skontaktuj się ze Zleceniodawcą i zaproponuj nowy termin
– jeśli Zleceniodawca zgodzi się na wydłużenie czasu przewidzianego na oddanie dzieła, poinformuj nas o tym drogą mailową na info@kugaru.com, podając w wiadomości nową datę
– Kugaru zmieni termin przewidziany na wykonanie i oddanie pracy

Zleceniodawca ma 5 dni kalendarzowych na zaakceptowanie lub odrzucenie Twojej pracy. Jeśli w ciągu 5 dni nie podejmie decyzji w sprawie przesłanego dzieła, praca zostanie automatycznie uznana za zaakceptowaną, w związku z czym otrzymasz wynagrodzenie.

Jeśli przesłana przez Freelancera praca nie spełnia wymogów zawartych w zleceniu możesz:
– ją całkowicie odrzucić i nie kontynuować współpracy z Freelancerem. Wówczas otrzymasz od nas zwrot wpłaconej kwoty. Prześlemy Ci również fakturę korygującą
– zaproponować Freelancerowi wprowadzenie poprawek i kontynuować z nim współpracę do momentu ukończenia i akceptacji dzieła

Jeśli do zerwania umowy doszło z winy Freelancera, na jego profilu w ogólnodostępnej zakładce Zrealizowane Umowy pojawi się odpowiednia adnotacja.

Wynagrodzenie

Nie. Freelancer nie musi posiadać konta bankowego. Kugaru współpracuje z takimi operatorami płatności jak Visa czy Revolut, dzięki czemu Twoja wpłata może być dokonana na kartę.

Wynagrodzenie za wykonaną pracę wypłaci Ci Kugaru. W przypadku umów o dzieło i umowy zlecenia będzie to kwota netto.

Kugaru nie jest stroną umów zawieranych poza portalem, dlatego nie wypłaci Ci wynagrodzenia w przypadku, gdy Zleceniodawca odmówi uiszczenia kwoty widniejącej na proformie. Powyższa sytuacja dotyczy opcji: mam gotową pracę.

Jeśli wybrałeś opcję rozlicz przyszłe zlecenie, wówczas automatycznie podpisujesz umowę z Kugaru (umowa zostaje zawarta w ramach portalu). W takiej sytuacji nie przystępujesz do realizacji zlecenia zanim Twój Klient nie opłaci proformy. Dzięki temu masz gwarancję otrzymania wynagrodzenia za wykonane dzieło. Po opłaceniu proformy przez Zleceniodawcę pieniądze za Twoją pracę trafiają na konto Kugaru. Otrzymasz je, gdy Zleceniodawca zaakceptuje Twoje dzieło.

Odprowadzanie podatków, zgłoszenia do ZUS

Nie. Współpracując z nami jako Freelancer działasz jako podwykonawca w oparciu o umowę o dzieło, dlatego nie musisz dokonywać żadnych formalności. To Kugaru odprowadza za Ciebie podatek na zaliczkę PIT i odpowiada za zgłoszenie informacji o zawarciu umowy o dzieło do ZUS. Wyślemy Ci również PIT 11.

Tak. W ramach Kugaru zawsze działasz na podstawie umowy o dzieło, dzięki czemu jesteś zwolniony z dokonywania jakichkolwiek formalności. To my, odprowadzamy za Ciebie podatki i wyślemy Ci PIT 11.

Po każdym zakończonym roku kalendarzowym, w którym korzystałeś z platformy Kugaru, otrzymasz od nas PIT 11.
Prześlemy Ci go drogą elektroniczną maksymalnie do 28 lutego roku następnego.

  1. Nie wyślemy Ci PIT 11, w sytuacji gdy rozliczałeś u nas wyłącznie umowy (zlecenie/o dzieło) poniżej 200 zł brutto, w ramach których NIE doszło do przekazania praw autorskich.
  2. PIT 11 nie otrzymasz od nas, w sytuacji gdy nie zrealizowałeś żadnego zlecenia w ramach Kugaru i nie otrzymałeś za nie wynagrodzenia.

Uwzględnij PIT 11 w swoim corocznym zeznaniu podatkowym. Musisz zrobić to osobiście. Jest to obowiązkowe!

Progi podatkowe dla Freelancera

Freelancera, którego dochody nie przekroczyły I progu podatkowego obowiązuje 17% stawka PIT.
Freelancera, który przekroczył I próg podatkowy, obowiązuje 32% stawka PIT.

Kugaru zwyczajowo odprowadza od Twoich umów podatek w wysokości 17%. Jeśli w ciągu roku przekroczyć I próg podatkowy poinformuj nas o tym wysyłając e-mail na info@kugaru.com. W przeciwnym razie w dalszym ciągu będziemy odprowadzać od Twoich umów 17% podatek zamiast 32%. Różnicę w wysokości należnego podatku będziesz musiał dopłacić do Urzędu Skarbowego podczas składania rocznej deklaracji podatkowej.

Zmiana statusu Konta Freelancera

Status profilu Użytkownika decyduje o wysokości i sposobie, w jaki odprowadzane są za niego podatki, a co za tym idzie także o wysokości otrzymywanego wynagrodzenia za zrealizowane zlecenia.
W przypadku chęci zmiany statusu profilu Użytkownik powinien niezwłocznie poinformować nas o tym, wysyłając wiadomość na adres: info@kugaru.com.

Wprowadzanie zmian na fakturze

Zmiana wartości zlecenia na fakturze pro forma musi zostać potwierdzona przez Freelancera i Zleceniodawcę. W tym celu Freelancer i Zleceniodawca powinni poinformować o tym Kugaru w osobnej wiadomości przesłanej na info@kugaru.com, uzupełnionej o nową kwotę zlecenia.

W takiej sytuacji Zleceniodawca powinien wystawić nową fakturę na kwotę. Nowa faktura powinna zawierać jedynie brakującą część wynagrodzenia.

W takiej sytuacji Zleceniodawca powinien poinformować o tym Kugaru w osobnej wiadomości e-mail przesłanej na info@kugaru.com, uzupełnionej dodatkowo o nową, niższą kwotę zlecenia.