1. Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu internetowego kugaru.com jest spółka Kugaru Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 148, kod pocztowy: 02-326, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000 952507, NIP 701-107-42-24, adres poczty elektronicznej (e-mail): info@kugaru.com zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie „Usługodawcą”.
 2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.
 3. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu internetowego kugaru.com.
 4. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgoda ta będzie podstawą przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), a treść tej zgody każdorazowo będzie określać cel przetwarzania danych. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie.
 5. Korzystanie ze strony internetowej Kugaru jest możliwe wyłącznie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności oraz zaakceptowaniu jej podczas rejestracji jako Użytkownik usług Serwisu Kugaru.

2. Zakres przetwarzanych danych osobowych, cele przetwarzania i ich podstawa prawna

 1. Cel przetwarzania i podstawa prawna. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu kugaru.com w przypadku:
  1. rejestracji Konta w Serwisie, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym Kontem, uwierzytelnienia Użytkownika w Serwisie, świadczenia usług i funkcjonalności po założeniu Konta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (realizacja umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem Serwisu),
  2. zapisania się do Newslettera w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Dane osobowe są przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  3. utworzenia i uzupełnienia przez Użytkownika w Serwisie swojego Profilu w ramach Konta Użytkownika. W tym celu przetwarzane są dane osobowe podane przez Użytkownika w formularzu do oraz dodatkowe przekazane przez Użytkownika informacje. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  4. poprawy jakości sprzedawanych przez Kugaru usług poprzez zasięganie na ten temat opinii lub badanie satysfakcji. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora),
  5. wsparcia usług płatniczych, wykonania płatności oraz windykacji należności. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora),
  6. kontaktowanie się z Użytkownikami. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora)
  7. zarządzania aktywnością na stronie internetowej Kugaru, poprzez jej monitorowanie, pod kątem poprawy funkcjonalności obsługi, analizy potrzeb, dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora),
  8. udostępniania danych Użytkowników Serwisu do celów prowadzenia przez nich transakcji on-line oraz w celu realizacji określonych Usług, Dzieł lub innych czynności, w tym zawarcia i wykonania umowy zawartej między Kugaru a Użytkownikiem. W tym celu przetwarzane są dane osobowe podane przez Użytkownika w formularzu oraz dodatkowe przekazane przez Użytkownika informacje. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  9. dokonania Subskrypcji w celu dostępu do płatnych treści Serwisu. Dane osobowe są przetwarzana na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (realizacja umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem Serwisu),
  10. marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Administratora. W tym celu przetwarzane są dane osobowe podane przez Użytkownika w formularzu jedynie w zakresie danych kontaktowych oraz tzw. pliki cookies, local storage i inne tj. pliki tekstowe, zapisywane przez przeglądarkę internetową, w celu przechowywania informacji służących do identyfikacji Użytkownika lub zapamiętywania historii działań podejmowanych przez Użytkownika w Serwisie. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora),
  11. Wystawienie faktury lub rachunku za realizację umowy. W tym celu przetwarzane są dane osobowe jedynie w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury lub rachunku księgowego. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (niezbędność do wykonania umowy),
  12. dochodzenie roszczeń związanych z wykonywaniem umów. W tym celu przetwarzane są dane osobowe jedynie w zakresie niezbędnym do dochodzenia roszczeń. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora),
  13. drozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na zapytania i analiza usług. W tym celu przetwarzane są dane osobowe podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym oraz pliki cookies. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora),
  14. cele dowodowe związanych z wykonywaniem umów. W tym celu przetwarzane są dane osobowe podane przez Użytkownika w formularzu jedynie w zakresie niezbędnym do rozpatrywania ewentualnych reklamacji oraz ochrony przed roszczeniami usługobiorców w tym konsumentów. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

 2. Udostępnianie danych osobowych
 3. W związku z przetwarzaniem danych w celach i na podstawach opisanych powyżej (pkt. 1), dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:
  Kategoria odbiorców:
  Użytkownicy: utworzone w ramach Konta profile mogą być wykorzystywane przez Użytkowników do wzajemnych kontaktów, na przykład w sytuacji zainteresowania Ogłoszeniem udostępnianym w serwisie Kugaru, w celu prawidłowej identyfikacji Użytkowników i świadczenia usług Kugaru jako pośrednika łączącego Freelancera i Zleceniodawcę.
  Użytkownicy mogą udostępniać swoje dane osobowe oraz inne informacje na swoich publicznych profilach (tj. profilach, do których dostęp może mieć każdy, kto korzysta z Internetu) w oparciu o własną, przemyślaną i świadomą decyzję o upublicznieniu tych informacji. Użytkownicy samodzielnie określają cele i sposoby przetwarzania tych danych, nie podlegając w tym zakresie poleceniom Kugaru Sp. z o.o..
  Dostawcy usług: dane osobowe przekazywane są dostawcom świadczącym usługi niezbędne do prowadzeniu Serwisu (dostawcy systemów płatności, biura księgowe, hostingodawcy, dostawcy oprogramowania umożliwiającego prowadzenie działalności, podmioty zapewniających system mailingowy, dostawcy oprogramowania potrzebnego do prowadzenia serwisu internetowego). Dostawcy usług podlegają kontroli Administratora i jego poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych. Dostawcy mają siedziby na terytorium Polski.
  Podmioty powiązane z Kugaru Sp. z o.o..
  Podmioty świadczące usługi doradcze lub audytowe na rzecz Kugaru Sp. z o.o..
  Podmioty świadczącym usługi marketingowe na rzecz Kugaru Sp. z o.o., w tym agencje reklamowe.
  Organy państwowe: dane osobowe będą przekazywane również uprawnionym organom państwowym, a w szczególności Sądom, Prokuraturom, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych), Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i innym jeżeli zwrócą się do Administratora z żądaniem udostępnienia takich danych
  Dane Użytkowników mogą być przekazane do państwa trzeciego (m.in. USA) w związku z prowadzonymi działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych, wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google+, vkontakte) oraz wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics, Google Add.

 4. Okres archiwizacji danych osobowych. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są przez Administratora:
  1. dane osobowe Użytkowników są przechowywane przez okres ich rejestracji na platformie.
  2. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego.
  3. w przypadku, gdy Użytkownicy korzystali z usług Kugaru jako Pracodawca lub Freelancer dane są przechowywane przez 5 lat po rozwiązaniu umowy zgodnie z krajowymi przepisami podatkowymi i rachunkowymi.
 5. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
 6. PUtworzenie Konta przez Użytkownika może wiązać się z koniecznością podania informacji identyfikujących Użytkownika (imię i nazwisko, numer PESEL, adres e-mail, miejsce i adres zamieszkania, NIP, właściwy urząd skarbowy, numer telefonu, numer konta bankowego, formę zatrudnienia (samozatrudniony, pracownik funkcjonujący na podstawie umowy prawnej, osoba bezrobotna),
 7. Utworzenie Konta przez Użytkownika może wiązać się dodatkowo z koniecznością podania przez niego informacji pozwalających na zastosowanie wobec niego określonych działań o charakterze preferencji bądź ulgi dotyczących na przykład możliwości obniżenia podatków (emeryci, osoby niepełnosprawne).
 8. Za zgodą Użytkownika, za pośrednictwem ankiet przesyłanych Użytkownikom pocztą elektroniczną bądź udostępnianych bezpośrednio w Serwisie, Kugaru zbiera od Użytkowników dane osobowe, które mogą zawierać informacje dotyczące ich wieku bądź innych danych osobowych lub opinii związanych z usługami świadczonymi przez Kugaru. Dane te wykorzystywane są do badania preferencji Użytkowników, analiz statystycznych oraz dostosowywania oferty Serwisu do oczekiwań Użytkowników. Udzielenie zgody na otrzymanie ankiety, jak też jej wypełnienie i odesłanie do Kugaru, jest zawsze dobrowolne.
 9. Kugaru może także przetwarzać informacje stanowiące dane osobowe Użytkownika, pozwalające Użytkownikom na publikację ogłoszeń, realizację i rozliczanie zleceń, przesyłanie wiadomości oraz komunikowanie się z innymi Użytkownikami. Udostępnienie tych danych w ramach procesu realizacji transakcji zależy całkowicie od tego, w jaki sposób Użytkownik korzysta z usług Serwisu Kugaru.
 10. Podczas korzystania z Serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 11. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Serwisie. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 12. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile Użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.
 13. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 14. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) z zastrzeżeniem pkt. 2 powyżej.
 15. Obecnie Administrator nie planuje przekazywać Danych Osobowych Użytkowników poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). W przypadku, gdy Administrator podejmie decyzję o przekazaniu danych poza EOG, nastąpi to wyłącznie w celu i zakresie dozwolonym przez przepisy prawa. Aktualna informacja o tym znajdzie się na stronie internetowej Serwisu kugaru.com w Polityce Prywatności.

3. Prawo kontroli, dostępu do treści własnych danych oraz ich poprawiania

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Podstawy prawne żądania Użytkownika:
  1. Dostęp do danych – art. 15 RODO
  2. Sprostowanie danych – art. 16 RODO.
  3. Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.
  4. Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.
  5. Przeniesienie danych – art. 20 RODO.
  6. Sprzeciw – art. 21 RODO.
  7. Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.
 3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: info@kugaru.com
 4. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 5. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Pliki cookies

 1. Strona Administratora używa plików„cookies”.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej Serwisu. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.
 3. W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”.
  1. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony).
  2. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji Użytkowników w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Użytkownika, typie strony, z jakiej Użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
 5. Administrator wykorzystuje zewnętrzne pliki cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych tj. Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA).
 6. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

5. Postanowienia końcowe

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. W przypadku stwierdzenia przez Użytkownika, iż jego prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane mu na mocy RODO zostały naruszone, ma on prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany przedstawionej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie jej nowej treści na stronie internetowej Serwisu. Po dokonaniu zmiany Polityka Prywatności ukaże się na stronie z nową datą.
 6. Zleceniodawcy i Freelancerzy, do których ma zastosowanie RODO, po uzyskaniu od Kugaru danych osobowych drugiej strony Zlecenia, są zobowiązani spełnić wobec Zleceniodawcy i Freelancera wszelkie obowiązki wynikające z RODO i innych przepisów prawa, w tym zapewnić im realizację przysługujących im uprawnień RODO. Mogą oni przetwarzać dane osobowe uzyskane wyłącznie w celu skorzystania z usług Serwisu Kugaru i nie mogą dalej przetwarzać ich w innych niezgodnych celach, chyba że Użytkownik wyrazi na to wyraźną zgodę.