REGULAMIN KUGARUSpis treści:

 1. Definicje
 2. Postanowienia ogólne
 3. Rejestracja
 4. Ogólne warunki wystawiania Ogłoszeń
 5. Publikacja Ogłoszenia i Przyjęcie Zlecenia
 6. Realizacja Zlecenia
 1. Proces Rozliczenia z Freelancerem
 2. Uproszczony Tryb Zlecenia
 3. Tryb Podpisz Umowę Online
 1. System Ocen
 2. Opłaty w ramach Serwisu
 3. Płatności Online
 4. Licencje i Prawa autorskie
 5. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług w ramach Kugaru
 6. Odstąpienie od umowy o świadczenie usług w ramach Kugaru
 7. Postępowanie reklamacyjne
 8. Zmiany Regulaminu
 9. Postanowienia końcowe

Artykuł 1. Definicje

 

 1. Administrator, zamiennie: Usługodawca – spółka Kugaru Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 148, kod pocztowy: 02-326, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000 952507, NIP 701-107-42-24, adres poczty elektronicznej: office@kugaru.com,
 2. Serwis Kugaru, zamiennie: Serwis/Platforma/Portal – prowadzony i zarządzany przez Administratora serwis on-line transakcji o charakterze platformy-pośrednika internetowego, dostępny w domenie www.kugaru.com, służący do publikowania Ogłoszeń oraz zawierania i rozliczania Umów dotyczących realizacji określonych Zleceń, w tym przede wszystkim: Usług, Dzieł oraz innych czynności udostępnionych Użytkownikom przez Administratora,
 3. Konto – zindywidualizowany zapis informatyczny w postaci profilu utworzony w Kugaru na rzecz Użytkownika od momentu pierwszego prawidłowego logowania się w Serwisie, umożliwiający Użytkownikowi pełne korzystanie z usług oferowanych przez Serwis zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu oraz gromadzenie informacji na temat czynności wykonywanych przez Użytkownika w ramach Kugaru, chroniony unikalną nazwą Użytkownika (login) i hasłem,
 4. Użytkownik – pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która po przejściu procedury rejestracyjnej, a tym samym zawarciu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Administratora, otrzymała własne indywidualne Konto, dzięki któremu uzyskała dostęp do Usług oferowanych przez Serwis. Użytkownikiem jest również pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dodała ogłoszenie bez rejestracji na Portalu. Użytkownik może występować w roli Zleceniodawcy/Zlecającego, Zleceniobiorcy/Freelancera lub w obu rolach jednocześnie,
 5. Zleceniodawca, inaczej: Zlecający – Użytkownik zamieszczający w Serwisie Kugaru Ogłoszenie, za pośrednictwem którego zamierza zlecić Freelancerowi wykonanie określonej Usługi, Dzieła lub innych czynności, lub Użytkownik składający zamówienie na realizację Zlecenia w postaci określonej Usługi, Dzieła lub innych czynności w odpowiedzi na Ogłoszenie zamieszczone przez potencjalnego Freelancera w Serwisie,
 6. Zleceniobiorca, inaczej: Freelancer lub Wykonawca – użytkownik prezentujący za pośrednictwem Serwisu Kugaru możliwość wykonania określonej Usługi, Dzieła lub innych czynności, lub Użytkownik składający propozycję wykonania określonej Usługi, Dzieła lub innych czynności w odpowiedzi na Ogłoszenie zamieszczone przez Zleceniodawcę w ramach Serwisu,
 7. Zleceniobiorca Krajowy, inaczej: Freelancer Krajowy lub Wykonawca Krajowy – Freelancer będący polskim rezydentem podatkowym tj. podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz odpowiednich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania;
 8. Zleceniobiorca Zagraniczny, inaczej: Freelancer Zagraniczny lub Wykonawca Zagraniczny – Freelancer niebędący polskim rezydentem podatkowym tj. taki, który nie podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz odpowiednich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania;
 9. Wizytówka Freelancera – zbiór informacji (tekstowych, graficznych, multimedialnych etc.) zamieszczonych przez Freelancera w Serwisie Kugaru zgodnie z Regulaminem i stanowiących prezentację Freelancera. 
 10. Indywidualne Okno Sprzedażowe Freelancera – jeden z elementów Wizytówki Freelancera, za pośrednictwem którego Użytkownicy Serwisu mogą nabyć w drodze kupna-sprzedaży lub aukcji przedmioty/prace wykonane i wystawione na sprzedaż przez danego Freelancera.
 11. Ogłoszenie – informacja dostępna w Serwisie Kugaru w postaci zaproszenia do składania ofert lub negocjacji dotycząca zapotrzebowania na wykonanie określonej  Usługi, Dzieła bądź innej czynności lub informacja o zamiarze wykonania określonej Usługi, Dzieła bądź innej czynności, zamieszczona odpowiednio przez: Zleceniodawcę lub Zleceniobiorcę, mająca na celu znalezienie kontrahenta, czyli odpowiednio innego Zleceniodawcę lub Zleceniobiorcę, w zakresie dotyczącym przedmiotu Ogłoszenia, w celu zawarcia Umowy pomiędzy Użytkownikami za pośrednictwem Administratora. 
 12. Zlecenie – zaakceptowany przez Zleceniobiorcę i Zleceniodawcę zakres Usługi, Dzieła lub innych czynności do wykonania, wynikający z treści zamieszczonego w Serwisie Kugaru Ogłoszenia i jego przyjęcia do realizacji, stosownie do zapisów niniejszego Regulaminu,
 13. Propozycja Wykonania – oferta składana przez Zleceniobiorcę w odpowiedzi na zamieszczone przez Zleceniodawcę Ogłoszenie, zawierająca co najmniej istotne szczegóły dotyczące realizacji określonej Usługi, Dzieła bądź innej czynności.
 14. Umowa – zaakceptowane przez Strony w ramach polityki funkcjonowania Serwisu Kugaru ustalenia definiujące prawa i obowiązki każdej ze Stron, zawarte pomiędzy Użytkownikami oraz Użytkownikami a Administratorem w zakresie realizacji określonego Zlecenia w oparciu o opublikowane i zaakceptowane przez Strony Ogłoszenie oraz postanowia niniejszego Regulaminu.
 15. Dzieło – rezultat czynności (np. efekt ludzkiej pracy albo jego twórczości) wykonanych przez Zleceniobiorcę, będących konsekwencją przyjęcia przez niego Zlecenia do realizacji, zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 16. Cena maksymalna, inaczej: Budżet – najwyższa, podana przez Zleceniodawcę kwota, jaką Zleceniodawca może przeznaczyć na wykonanie Zlecenia,
 17. Cennik – wykaz opłat ustalany przez Usługodawcę za korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu uiszczanych przez Użytkowników, wynikających z Umowy zawieranej pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem. Podane ceny są cenami brutto (wliczony podatek VAT),
 18. Płatności Online – usługa transakcji internetowych. 
 19. Komentarz – dokonana przez Użytkownika tekstowa lub/i graficzna ocena realizacji Zlecenia,
 20. Regulamin – niniejszy dokument oraz wszelkie załączniki stanowiące integralną jego część,
 21. Newsletter – usługa pozwalająca Użytkownikowi na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Użytkownika w trakcie Rejestracji adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Serwisu,
 22. Pliki cookies – niewielka informacja tekstowa, wysyłana przez serwer Usługodawcy i zapisywana na dysku twardym komputera, z którego korzysta Użytkownik. Informacje zapisane w pliku „cookies” serwer Serwisu Usługodawcy może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera lub mogą być one odczytane przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu.

Artykuł 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia odpłatnych usług drogą elektroniczną (tj. na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron)  przez Serwis Kugaru w zakresie: dopasowywania i kojarzenia ze sobą Użytkowników poszukujących Wykonawców lub Zlecających do realizacji różnego rodzaju Usług, Dzieł lub innych czynności; pośrednictwa w sprzedaży oferty usługowej Freelancera w ramach przypisanego do niego Indywidualnego Okna Sprzedażowego; rozliczania transakcji dokonywanych pomiędzy Użytkownikami; warunków zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną; zasad korzystania z Serwisu oraz świadczenia innych usług dodatkowych zdefiniowanych w niniejszym Regulaminie i załącznikach do Regulaminu, a także trybu postępowania reklamacyjnego.
 2. Serwis Kugaru działa na zasadach zawartych w niniejszym Regulaminie i załącznikach do Regulaminu oraz w oparciu o informacje opisane na stronie internetowej: kugaru.com.
 3. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług.
 4. Kugaru ułatwia Użytkownikom poszukiwanie Freelancerów lub Zleceniodawców, umożliwia realizację przez Freelancerów na rzecz Zleceniodawców określonych Usług, Dzieł lub innych czynności, udostępnia Freelancerowi swój Serwis do przeprowadzania transakcji kupna-sprzedaży w ramach Indywidualnego Okna Sprzedażowego Freelancera,  zapewnia możliwość rozliczania oraz przeprowadzania transakcji pomiędzy Freelancerem a Zleceniodawcą,  a także gwarantuje pełną komunikację pomiędzy nimi.
 5. Kugaru występuje w niniejszych stosunkach prawnych jedynie w charakterze pośrednika będącego dostawcą platformy internetowej umożliwiającej kojarzenie pomiędzy sobą Freelancerów ze Zleceniodawcami. 
 6. Kugaru nie uczestniczy w faktycznej realizacji określonych Usług, Dzieł lub innych czynności pomiędzy Freelancerami a Zleceniodawcami, nie uczestniczy czynnie w negocjacjach pomiędzy Stronami w zakresie warunków realizacji tychże Usług, Dzieł lub innych czynności, a występuje w przedmiotowych relacjach jedynie jako podmiot pośredniczący, rozliczający transakcje oraz zapewniający możliwość korzystania z Serwisu Kugaru.
 7. Kugaru w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za realizację oraz ewentualne niewykonanie, bądź nieterminowe lub nienależyte wykonanie Usług, Dzieł lub innych czynności oraz innych obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie przez Użytkowników względem innych Użytkowników.
 8. Kugaru zastrzega sobie prawo do zlecenia czynności wskazanych w punktach 5, 6 i 7 powyżej podmiotom trzecim bez uzyskania uprzedniej zgody Zleceniodawcy czy Freelancera, na co Użytkownicy wyrażają zgodę. W takim wypadku podmiotem rozliczającym transakcję i stroną umowy zawartej z Freelancerem może być podmiot trzeci, któremu Serwis Kugaru zlecił wykonanie ww. czynności.
 9. Rejestracja, logowanie i korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu w formie i treści obowiązującej w momencie tej czynności.
 10. Informacje zamieszczone w Kugaru, w szczególności za pośrednictwem Wizytówki lub Ogłoszenia stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 11. Użytkownik (Freelancer i Zleceniodawca) z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług elektronicznych Serwisu zobowiązany jest do złożenia w drodze oddzielnych oświadczeń elektronicznych deklaracji potwierdzających, że:
 1. dokładnie zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityką Prywatności Serwisu, w związku z czym znany jest mu charakter uczestnictwa Kugaru w przedmiotowych transakcjach, a tym samym przystępując do korzystania z Serwisu Kugaru, oraz zamieszczania w nim Ogłoszeń i zawierania za jego pośrednictwem Zleceń, nie zgłasza w tym zakresie żadnych zastrzeżeń czy też uwag i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu;
 2. wyraża zgodę i akceptuje fakt, że niniejszy Regulamin definiuje i wyznacza prawa i obowiązki Użytkowników względem Administratora;
 3. wyraża zgodę i akceptuje fakt, że niniejszy Regulamin definiuje i wyznacza prawa i obowiązki Użytkowników względem siebie (tj. pomiędzy Freelancerem a Zleceniodawcą), w tym przede wszystkim w zakresie odpowiedzialności Freelancera względem Zleceniodawcy za jakość, terminowość i sposób wykonania Zleconych Usług, Dzieł lub innych czynności; 
 4. wyraża zgodę i akceptuje fakt, że niniejszy Regulamin wyłącza odpowiedzialność Kugaru w zakresie, o którym mowa w  art. 2 pkt 11 lit. c) niniejszego Regulaminu.
 1. Złożenie oświadczeń, o których mowa w art. 2 pkt. 11, warunkuje możliwość zakończenia procesu rejestracji i zawarcia z Administratorem umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu Kugaru.
 2. Oświadczenia, o których mowa w art. 2 pkt. 11 mają charakter dobrowolnej, konkretnej, świadomej i jednoznacznej zgody, składanej przez Użytkownika w postaci zaznaczonego odpowiednio pola (tzw. “checkbox”) lub w formie zwrotnego potwierdzenia e-mail.
 3. Zleceniodawca niniejszym oświadcza i potwierdza fakt, że w przypadku niewykonania bądź nieterminowego lub nienależytego wykonania Zlecenia bądź naruszenia praw autorskich osób trzecich w związku z wykonanym Zleceniem przez Freelancera bądź innego niewykonania obowiązków przez Freelancera, wszelką odpowiedzialność z tego tytułu wobec Zleceniodawcy ponosi wyłącznie Freelancer. Zleceniodawca nie będzie kierował żadnych roszczeń w tym zakresie względem Kugaru, podmiotów powiązanych kapitałowo lub osobowo z Kugaru, lub podmiotów trzecich, którym Serwis powierzył świadczenie usług, w związku z czym Zleceniodawca zrzeka się z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń wobec Kugaru, podmiotów powiązanych kapitałowo lub osobowo z Kugaru, bądź podmiotów trzecich, którym Serwis powierzył świadczenie usług. 
 4. W przypadku zamiaru skierowania przez Zleceniodawcę do Freelancera określonych roszczeń z pominięciem komunikacji za pomocą Serwisu, Kugaru udzieli Zleceniodawcy wszelkich niezbędnych informacji dotyczących Freelancera.
 5. Freelancer oświadcza i akceptuje fakt,, że ponosi wobec Zleceniodawcy odpowiedzialność za wykonanie przyjętych do wykonania Zleceń, w tym ewentualną odpowiedzialność za niewykonanie bądź nieterminowe lub nienależyte wykonanie tychże Zleceń czy też naruszenie praw autorskich osób trzecich w związku z wykonanym Zleceniem. Freelancer wyraża tym samym zgodę, aby Serwis Kugaru przekazał Zleceniodawcy na wyraźne żądanie Zleceniodawcy informacje o osobie Freelancera, oraz przekazał wszelką dokumentację dotyczącą realizowanego Zlecenia, w celu umożliwienia skierowania ewentualnych roszczeń przez Zleceniodawcę bezpośrednio do Freelancera.
 6. Freelancer oświadcza, że wszelkie Zlecenia zrealizowane na rzecz Zleceniodawcy będą wykonywane zgodnie z przepisami prawa, w tym przepisami dotyczących ochrony danych osobowych oraz praw własności intelektualnej, a w szczególności praw autorskich i praw własności przemysłowej osób trzecich. Z tego tytułu Freelancer oświadcza i akceptuje fakt, że ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność odszkodowawczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku niezgodności powyższego oświadczenia ze stanem faktycznym i prawnym Zleceniodawca ma prawo żądać od Freelancera odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami prawa.
 7. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem z tytułu naruszenia jej praw w związku z wykonanym Zleceniem tj. Usługą, Dziełem, innymi czynnościami lub ich wykorzystaniem, Freelancer zobowiązany jest bezzwłocznie wesprzeć Zleceniodawcę oraz jego klienta, na rzecz którego dana Usługa, Dzieło lub inne czynności były przygotowane, w obronie przed tym roszczeniem (w tym poprzez przystąpienie w charakterze interwenienta ubocznego do procesu wytoczonego przez osobę trzecią lub dostarczenie niezbędnego materiału dowodowego przeczącego zasadności zarzutów), oraz do niezwłocznego pokrycia w pełnej wysokości wszelkich szkód, kosztów, strat, wydatków poniesionych przez Zleceniodawcę lub jego klienta w związku z tym roszczeniem – w szczególności kosztów obsługi prawnej, a także odszkodowań i kosztów zasądzonych przez sąd lub wynikających z treści zawartej z poszkodowanym ugody.
 8. Freelancer zamieszczający efekty swoich prac w Indywidualnym Oknie Sprzedażowym oświadcza i potwierdza, że jest w posiadaniu pełni praw własności intelektualnej, a w szczególności praw autorskich i praw własności przemysłowej, do publikowanych prac oraz, że prace te zostały wykonane przez Freelancera.
 9. Zabronione jest rozliczanie transakcji poza Serwisem przez Użytkowników, którzy zostali skojarzeni ze sobą za pośrednictwem Kugaru.
 10. Użytkownik, który naruszył zobowiązanie, o którym mowa w punktach 19 i 20 powyżej ponosi wobec Kugaru pełną odpowiedzialność odszkodowawczą, w szczególności zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Kugaru odszkodowania z tytułu utraconych przez Serwis korzyści lub strat.
 11. Wszelka komunikacja między Użytkownikami, związana z realizacją Ogłoszeń opublikowanych w Serwisie Kugaru, bądź realizacją usługi kupna-sprzedaży w ramach Indywidualnego Okna Sprzedażowego Freelancera, musi odbywać się wyłącznie za pośrednictwem Kugaru poprzez specjalnie do tego celu przeznaczone kanały komunikacji wewnętrznej Serwisu.
 12. Użytkownik może kontaktować się z Administratorem w sprawie usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu w formie:
 1. elektronicznej: z użyciem Formularza Kontaktowego, dostępnego na stronie: https://kugaru.com/kontakt
 2. pisemnej na adres: Kugaru Sp. z o.o., ul. Al. Jerozolimskie 148,  02-326, Warszawa
 3. mailowej poprzez office@kugaru.com
 1. Wszelka komunikacja między Administratorem a Użytkownikiem będzie następować za pośrednictwem: specjalnie do tego wyznaczonych kanałów komunikacji wewnętrznej Serwisu Kugaru lub poprzez pocztę elektroniczną z wykorzystaniem adresu e-mail podanego przez Użytkownika podczas procedury Rejestracji i przypisanego do jego indywidualnego Konta lub w oparciu o wskazany przez Użytkownika adres do korespondencji pocztowej.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
 1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
 2. dostęp do poczty elektronicznej,
 3. oprogramowanie umożliwiającego odczyt plików w różnych formatach z rozszerzeniem PDF, RTF, TXT, DOC, Java, JPEG, AVI;
 4. przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 11.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i plików cookies; Mozilla Firefox w wersji 57.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i plików cookies; albo Google Chrome w wersji 62.0 lub nowszej.
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
 1. Kodeksu cywilnego;
 2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827;
 3. Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. nr24, poz. 83 z późniejszymi zmianami),
 4. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
Artykuł 3. Rejestracja

 1. Możliwość korzystania przez Użytkownika ze wszystkich usług i funkcjonalności dostępnych w Serwisie Kugaru wymaga zarejestrowania się w Serwisie Kugaru.
 2. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, rejestracji oraz wszystkich dalszych czynności w Serwisie może dokonać wyłącznie osoba, która jest do tego należycie umocowana przez ten podmiot.
 3. Rejestracja w Serwisie następuje poprzez poprawne wypełnienie elektronicznego formularza udostępnianego przez Kugaru na stronie Serwisu oraz akceptację Regulaminu, z pełnymi konsekwencjami z tego wynikającymi.
 4. Użytkownik nie może podawać danych niezgodnych z rzeczywistością.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do żądania udokumentowania przez Użytkownika wskazywanych w Kugaru danych w celu weryfikacji ich prawdziwości.
 6. Po prawidłowym wypełnieniu przez Użytkownika formularza rejestracyjnego, na wskazany  przez Użytkownika podczas Rejestracji Konta adres poczty elektronicznej zostanie wysłana automatyczna wiadomość zawierająca informację na temat sposobu potwierdzenia aktywacji Konta wraz z innymi wymaganymi prawem notyfikacjami i klauzulami. 
 7. Aktywacja Konta przez Użytkownika jest równoznaczna z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem umowy na czas nieokreślony o świadczenie usług drogą elektroniczną w Serwisie Kugaru na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu. Umowa zostaje zawarta w dniu potwierdzenia aktywacji Konta, dokonanej z adresu poczty elektronicznej Użytkownika, poprzez kliknięcie w link znajdujący się w otrzymanej przez Użytkownika wiadomości e-mail.
 8. W terminie 14 dni od zawarcia Umowy, o której mowa w punkcie 7 powyżej, Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem). Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli wykonał on jakąkolwiek czynność w ramach Serwisu, w szczególności, gdy: złożył Zlecenie lub przyjął określone Zlecenie do realizacji.
 9. Aktywacja Konta w Serwisie Kugaru jest równoznaczna z udostępnieniem niektórych danych Użytkownika na publicznie dostępnych stronach Serwisu. Użytkownik samodzielnie wybiera, które z jego danych będą wyświetlane, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.  
 10. W przypadku Użytkowników będących osobami fizycznymi, w ramach Serwisu Kugaru wyświetlane i publicznie dostępne są co najmniej: imię i nazwisko Użytkownika, jego miejscowość zamieszkania oraz język, jakim posługuje się on w kontaktach z innymi Użytkownikami Serwisu.
 11. W przypadku innych podmiotów, tj. niebędących osobami fizycznymi, w ramach Serwisu Kugaru wyświetlana i publicznie dostępna jest co najmniej nazwa firmy Użytkownika oraz miejscowość jej siedziby lub prowadzenia działalności. 
 12. W trakcie korzystania z usług Kugaru zabronione jest usuwanie przez Użytkownika danych, o których mowa w punktach 10 i 11 powyżej, a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych.
 13. W przypadku gdy Użytkownik jest zarejestrowany jako Freelancer, poza danymi określonymi powyżej, w ramach Kugaru wyświetlany i publicznie dostępny jest co najmniej 1 przykład zrealizowanych samodzielnie tj. poza Serwisem Kugaru lub za pośrednictwem Kugaru Usług, Dzieł, Prac lub innych czynności.
 14. W celu realizacji zasad fair play i polityki równych szans w stosunku do Freelancerów z mniejszym doświadczeniem w zakresie wykonywania i obsługi Zleceń na rzecz Zleceniobiorców, Kugaru może odejść od stosowania zapisu, o którym mowa w punkcie 13 powyżej. 
 15. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika wskazanych podczas rejestracji Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w serwisie Kugaru.
 16. W trakcie korzystania z usług Serwisu zabronione jest usuwanie lub niezgodna ze stanem faktycznym zmiana podanych przez Użytkownika danych w formularzu o którym mowa w punkcie 3 powyżej, a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych.
 17. Zabronione jest posiadanie dwóch lub większej liczby kont przypisanych do tego samego Freelancera.
 18. Zgłoszenie przez Użytkownika dyspozycji usunięcia danych, o których mowa w punkcie 3 powyżej,  z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie 16 powyżej, jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z usług i funkcjonalności Kugaru. 

Artykuł 4. Ogólne warunki wystawiania Ogłoszeń

 1. Administrator udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe w celu umożliwienia im zamieszczania Ogłoszeń oraz zawierania Zleceń dotyczących przedmiotu Ogłoszenia (Usług, Dzieł, innych czynności) na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Ogłoszenie może być zamieszczone wyłącznie przez Użytkownika uprawnionego do zawarcia i wykonania Umowy o treści określonej w Ogłoszeniu.
 3. Administrator nie gwarantuje, że Użytkownicy mają możliwość zawarcia lub wykonania Umowy, nie udziela jakiejkolwiek rękojmi za wady fizyczne lub prawne, nie gwarantuje, że Zlecenie zostanie zrealizowane w sposób prawidłowy i terminowy, że Freelancer posiada odpowiednie, umiejętności, doświadczenie, wiedzę pozwalające mu w sposób należyty i terminowy wykonać określone Zlecenie. Administrator nie odpowiada za brak zainteresowania przedmiotem Wizytówki i Ogłoszenia przez innych Użytkowników oraz za realizację obowiązków Użytkowników, w tym będących przedsiębiorcami, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym zwłaszcza chroniących prawa konsumentów. Decyzje w zakresie publikacji Ogłoszenia, zawarcia Zlecenia, zlecenia wykonania określonych Usług, Dzieł lub innych czynności konkretnemu Freelancerowi, Zleceniodawca ponosi na własny koszt i ryzyko, a ewentualne roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Zlecenia, Zleceniodawca będzie kierował wyłącznie wobec Freelancera. 
 4. Do punktu 3 powyżej mają zastosowanie zapisy zawarte w Artykule 2 niniejszego Regulaminu, które w sposób jednoznaczny definiują charakter uczestnictwa Administratora w transakcjach zawieranych w ramach Kugaru, wyłączając go z odpowiedzialności za przypadki, o których mowa w punkcie 3 powyżej.
 5. Treść Ogłoszenia powinna być przygotowana w sposób zgodny z rzeczywistością, rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do istoty i właściwości Wizytówki czy Zlecenia, które mają być przedmiotem Ogłoszenia. Ogłoszenie powinno być możliwe do wyceny przez Freelancera. 
 6. Ogłoszenie nie może zawierać danych kontaktowych do Zleceniodawcy (jedyną dopuszczalną formą kontaktu jest system komunikacji Kugaru).
 7. Ogłoszenie nie może zawierać wezwania do wysłania bezpłatnych próbek prac.
 8. W przypadku gdy w wyniku wykonania Umowy ma powstać utwór w rozumieniu ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne z dnia 4 lutego 1994 r., Zleceniodawca zobowiązany jest do wskazania, czy żąda przeniesienia autorskich praw majątkowych do przedmiotu Zlecenia, bądź udzielenia mu niewyłącznej licencji na korzystanie z przedmiotu Zlecenia na zasadach określonych w Artykule 7.
 9. Wizytówkę i Ogłoszenie należy umieścić w odpowiedniej ze względu na ich rodzaj kategorii.
 10. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany kategorii Wizytówki lub Ogłoszenia wskazanych przez Użytkownika, w przypadku umieszczenia Wizytówki lub Ogłoszenia w błędnej kategorii oraz ich treści w przypadku konieczności wprowadzenia korekt stylistycznych, redakcyjnych lub merytorycznych w zakresie określonym w punktach 5, 6, 7 powyżej.
 11. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w Wizytówce i Ogłoszeniu, w tym ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie błędy lub nieścisłości opisu.
 12. Wizytówka i Ogłoszenie pochodzą od Użytkownika. Administrator nie ingeruje w treść Ogłoszeń i Wizytówki oraz nie dokonuje w tym zakresie modyfikacji, z zastrzeżeniem postanowienia punktów 8, 9, 10, 13 i 14.
 13. Treść Wizytówki i Ogłoszenia, w tym jego przedmiot, nie może naruszać przepisów obowiązującego prawa, w tym dóbr osobistych lub praw osób trzecich (w szczególności praw autorskich i innych praw własności intelektualnej), a także dobrych obyczajów, jak również nie może wpływać negatywnie na dobre imię i renomę Administratora.
 14. Zabronione jest kopiowanie treści i innych materiałów (plików graficznych, dokumentów itp.), będących częścią Wizytówek i Ogłoszeń publikowanych w Serwisie w celu publikacji tych treści i materiałów na zewnętrznych, niezależnych od Serwisu stronach internetowych lub wykorzystywania tych treści i materiałów w inny sposób naruszający prawa osób trzecich lub Administratora..
 15. Administrator zastrzega sobie możliwość ukrywania fragmentów Ogłoszeń lub Wizytówek, bądź ich usuwania w całości, jeżeli z jakichkolwiek powodów uzna, że ich treść narusza postanowienia niniejszego Regulaminu bądź inne obowiązujące normy prawne.
 16. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika działań polegających w szczególności na symulowaniu udzielania odpowiedzi na Ogłoszenie lub wystawianiu opinii w związku z Ogłoszeniem celem obniżania/podwyższania wiarygodności innych Użytkowników lub uzyskania wyższej wiarygodności w systemie ocen, o którym mowa w Artykule 10 Regulaminu. Działania takie nie mogą być dokonywane przy użyciu Kont innych Użytkowników lub przez osoby bliskie Użytkownikowi, osoby wspólnie zamieszkujące z Użytkownikiem, bądź osoby, z którymi Użytkownik pozostaje w relacjach powodujących uzasadnione wątpliwości, że Użytkownik i te osoby działają w porozumieniu, bądź w jakikolwiek inny sposób, w tym z wykorzystaniem urządzeń lub programów. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie treści zamieszczane w Serwisie Kugaru, w tym w komentarzach, opiniach i odpowiedziach.
 17. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Wizytówki lub Ogłoszenia bądź innych treści lub zablokowania Konta w przypadku naruszania przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub naruszenia przepisów prawa, w szczególności w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub powzięcia wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności.
 18. W przypadku blokady Konta wszystkie opublikowane przez Użytkownika Ogłoszenia zostają automatycznie usunięte, Użytkownik nie może korzystać z żadnych usług świadczonych przez Administratora w ramach Serwisu, a Administrator może rozwiązać umowę zawartą z Użytkownikiem w trybie natychmiastowym.
 19. Użytkownik, który został pozbawiony prawa do korzystania z Serwisu, nie może dokonać powtórnej rejestracji w Serwisie bez uprzedniej zgody Administratora.
 20. W przypadku gdy Użytkownik uważa, iż jego Konto zostało zablokowane przez pomyłkę lub bezpodstawnie, przysługuje mu prawo do złożenia odwołania. Odwołania należy zgłaszać na adres: office@kugaru.com lub pisemnie listem poleconym na adres Kugaru. 
 21. Odwołanie powinno zawierać:
 1. imię, nazwisko Użytkownika
 2. adres korespondencyjny, 
 3. adres e-mail,
 4. numer telefonu, 
 5. opis okoliczności stanowiących podstawę do przywrócenia zablokowanego i/lub materiały uzasadniające odwołanie.
 1. Odwołania będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania. O sposobie rozpatrzenia odwołania Użytkownik zostanie poinformowany za pomocą poczty e-mail.
 2. Administrator ma prawo do usunięcia Wizytówki, Ogłoszenia lub innych materiałów lub przekazów, jeżeli naruszają one w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawierają treści:
 1. powszechnie uznane za obraźliwe,
 2. o charakterze rasistowskim
 3. noszące znamiona przestępstw lub czynów nieuczciwej konkurencji,
 4. naruszające dobra osobiste, dobre obyczaje, prawa autorskie, prawa ochronne do znaków towarowych lub inne prawa własności intelektualnej,
 5.  szkodzące dobremu imieniu lub renomie Kugaru, Administratora,
 6. wprowadzające w błąd,
 7. reklamujące inne serwisy, w tym w szczególności serwisy konkurencyjne w stosunku do kugaru.com,
 8. będące SPAM-em lub materiałem promocyjnym,
 1. Szczegółowy wykaz czynności zakazanych, o których mowa w punkcie 20 powyżej, został wymieniony w  Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Artykuł 5. Publikacja Ogłoszenia i Przyjęcie Zlecenia

 1. W celu zamieszczenia Ogłoszenia, którego treścią jest zamiar udzielenia Zlecenia bądź przyjęcie Zlecenia, Użytkownik powinien spełnić łącznie następujące warunki:
 1. stworzyć i zatwierdzić opis Ogłoszenia, zawierający ogół warunków, na jakich Zlecenie ma być wykonane lub może być wykonane, w tym informacje dotyczące wymogu udzielenia licencji/przeniesienia autorskich praw majątkowych, poprzez wypełnienie formularza zamieszczenia Ogłoszenia dostępnego na stosownej stronie Serwisu.
 2. Opis Ogłoszenia powinien być zgodny z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie;
 3. wybrać interesujące Użytkownika opcje dodatkowe dotyczące publikacji Ogłoszenia;
 1. Użytkownik ma możliwość zmiany treści (edycji) Ogłoszenia przed jego publikacją.
 2. Użytkownika ma możliwość zmiany treści (edycji) Ogłoszenia po jego opublikowaniu, odpowiada jednak za powstałe skutki treści zamieszczonych uprzednio.
 3. Freelancerzy zainteresowani danymi Ogłoszeniami składają Propozycje Wykonania Ogłoszenia (przyjęcia Zlecenia) poprzez skorzystanie z dostępnego w Serwisie odpowiedniego narzędzia. Propozycje Wykonania zostaną umieszczone w treści Ogłoszenia i powinny być zredagowane w czytelny i precyzyjny sposób, a ich treść powinna być zgodna z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, a zaproponowane wynagrodzenie nie może być rażąco zaniżone w stosunku do średnich rynkowych stawek za wykonanie przedmiotu Zlecenia.
 4. Freelancer może w Propozycji Wykonania zamieścić propozycje podziału Zlecenia. W takim wypadku, w przypadku przyjęcia przez Zleceniodawcę oferty danego Freelancera, powstałe wskutek podziału części Zlecenia stanowią osobne Zlecenia. W przypadku rezygnacji przez którąkolwiek ze stron z dalszych prac, już wypłacone wynagrodzenie nie podlega zwrotowi, zaś Zleceniodawca jest uprawniony do wykorzystywania już przekazanych mu prac bez konieczności uzyskania do tego odrębnej zgody Freelancera. W przypadku gdy Dzieło bądź jakakolwiek jego część stanowi lub może stanowić utwór uznaje się, że Freelancer udzielił Zleceniodawcy licencji na korzystanie z utworu na zasadach określonych w Artykule 7 niniejszego Regulaminu.
 5. W przypadku gdy przedmiotem umowy ma być utwór i Zleceniodawca wymaga udzielenia mu licencji na korzystanie z utworu bądź przeniesienia praw autorskich majątkowych do utworu, Freelancer Krajowy powinien poprzez wybranie odpowiedniej opcji w Serwisie zaznaczyć, czy w związku z wykonaniem umowy jest podmiotem uprawnionym do zastosowania 50 % kosztów uzyskania przychodu na podstawie art. 22 ust. 9 pkt. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z zastrzeżeniem, że:
 1. w przypadku gdy Freelancer Krajowy potwierdzi, że jest uprawniony do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu, jednak w ocenie Kugaru wykonane przez Freelancera Zlecenie nie uprawnia go w świetle obowiązujących przepisów prawa do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu w związku z wykonaniem Zlecenia, Kugaru pobierze zaliczkę na poczet podatku dochodowego w wysokości ustalonej zgodnie z odpowiednimi przepisami i poinformuje o powyższym fakcie Freelancera.
 2. W przypadku gdy Freelancer Krajowy potwierdzi, o którym mowa w pkt. 6 i Kugaru odprowadzi zaliczkę na podatek dochodowy z uwzględnieniem 50% kosztów uzyskania przychodu, zaś w toku późniejszych czynności okaże się, iż Freelancer nie był uprawniony do zastosowania kosztów uzyskania przychodów w tej wysokości, Freelancer zobowiązany będzie do zwrotu nadpłaty na rzecz Kugaru oraz naprawienia wszelkich szkód powstałych z tytułu złożenia przez Freelancera nieprawdziwego oświadczenia.
 1. Oferta złożona przez Zleceniodawcę, w myśl treści art. 66(1) kodeksu cywilnego, wiąże składającego, jeżeli druga strona niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.
 2. Publikacja Ogłoszenia kończy się w następujących sytuacjach:
 1. z chwilą wyboru Freelancera przez Zleceniodawcę,
 2. po upływie terminu publikacji Ogłoszenia ustalonego przez Zleceniodawcę,
 3. w przypadku wcześniejszego zakończenia publikacji Ogłoszenia przez Zleceniodawcę.
 1. W przypadku, gdy publikacja Ogłoszenia zakończy się wyborem określonego Freelancera, Zleceniodawca i wybrany Freelancer powinni przystąpić do czynności związanych z realizacją umowy, a Zleceniodawca winien uiścić całość należności, w zależności od wybranego sposobu rozliczenia:
 1. na poczet otrzymanej faktury proforma lub
 2. na poczet otrzymanej faktury VAT 
 1. Nieuiszczenie płatności na poczet faktury proforma lub faktury VAT nie skutkuje anulowaniem Zlecenia i nie wpływa na skuteczność zawartej umowy pomiędzy Zleceniodawcą i Freelancerem, a tym samym Zleceniodawca pozostaje zobowiązany do uiszczenia płatności, a Freelancer do wykonania przedmiotu Zlecenia.
 2. W sytuacji, gdy po upływie 7 dni od złożenia oferty przez Freelancera w odpowiedzi na zamieszczone Ogłoszenie lub jeśli po złożeniu propozycji wykonania Ogłoszenia Zleceniodawca zmieni treść Ogłoszenia a propozycja wykonania Ogłoszenia przez Freelancera nie zostanie po tej zmianie zaktualizowana, w terminie 3 dni od dnia wyboru Freelancera Freelancer jest uprawniony do jednostronnego odstąpienia od umowy. Freelancer jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o odstąpieniu Zleceniodawcę oraz Kugaru. W przypadku odstąpienia od umowy przez Freelancera stronom nie przysługują żadne wzajemne roszczenia, a umowę uznaje się za niezawartą.

Artykuł 6. Realizacja Zlecenia

 1. Po wyborze przez Zleceniodawcę Freelancera, strony przystępują do realizacji Zlecenia.
 2. Administrator, z chwilą zawarcia pomiędzy Zleceniodawcą a Freelancerem Zlecenia, przesyła do Zleceniodawcy, w zależności od dokonanego wyboru sposobu rozliczenia:
 1. fakturę pro forma, obejmującą całość należności za wykonanie określonego Zlecenia ustalonej pomiędzy Freelancerem a Zleceniodawcą, którą Zleceniodawca winien uiścić nie później niż w terminie określonym na fakturze pro forma, lub
 2. fakturę VAT, obejmującą całość należności za wykonanie określonego Zlecenia ustalonej pomiędzy Freelancerem a Zleceniodawcą i opłatami o których mowa w załączniku do niniejszego Regulaminu, którą Zleceniodawca winien uiścić nie później niż w terminie określonym na fakturze VAT.
 1. Płatności o których mowa powyżej powinny nastąpić przelewem na rachunek bankowy wskazany na danej fakturze proforma lub fakturze VAT lub za pomocą Płatności Online. Jeżeli powyższe płatności nie zostaną zrealizowane w ustalonych terminach, Zlecenie nie ulega anulowaniu i pozostaje w mocy, a tym samym Zleceniodawca pozostaje zobowiązany do uiszczenia określonej należności. W takim wypadku Zleceniodawca otrzyma dodatkową notyfikację przypominającą o konieczności uiszczenia płatności. W razie dalszego braku płatności, Administrator lub Freelancer będzie uprawniony do podjęcia czynności windykacyjnych, a także będzie mógł obciążyć Zleceniodawcę lub Freelancera opłatą windykacyjną w wysokości określonej w załączniku do niniejszego Regulaminu.
 2. Z chwilą zaksięgowania płatności na koncie Administratora, o której mowa w punkcie 2 powyżej, Freelancer otrzymuje informację o zabezpieczeniu środków na realizację Zlecenia, a tym samym Freelancer zobowiązany jest do przystąpienia do realizacji Zlecenia w ustalonym uprzednio terminie, który rozpoczyna swój bieg od otrzymania niniejszej informacji. 
 3. Z uwagi na fakt, że rozliczenie pomiędzy Administratorem a Freelancerem nastąpi nie wcześniej niż po otrzymaniu przez Administratora płatności od Zleceniodawcy, Freelancer nie powinien rozpoczynać realizacji Zlecenia przed otrzymaniem informacji o zabezpieczeniu środków pieniężnych na realizację Zlecenia. Zleceniodawca otrzymuje natomiast od Administratora fakturę VAT odpowiadającą wartościowo kwocie wpłaconej przez Zleceniodawcę, chyba że już otrzymał tę fakturę w trybie przewidzianym w punkcie 2 powyżej.
 4. Freelancer po wykonaniu Zlecenia, przesyła za pomocą narzędzi Serwisu Kugaru do Zleceniodawcy efekt wykonanego Zlecenia, przesyłając go za pośrednictwem serwisu w sposób w nim określony.
 5. W przypadku, gdy wskutek wykonania Zlecenia dojść ma do przeniesienia autorskich praw majątkowych, Freelancer zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia wykonania Zlecenia do przesłania do Administratora w formie elektronicznej i pisemnej (bądź w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) oświadczenia o przeniesieniu autorskich praw majątkowych, w celu ich przyjęcia i dalszego przeniesienia przez Administratora na rzecz Zleceniodawcy.
 6. Od dnia otrzymania wykonanego Zlecenia, Zleceniodawca w terminie 7 dni zobowiązany jest za pomocą odpowiednich funkcji zaakceptować wykonane Dzieło lub odmówić jego akceptacji, jeżeli uważa, iż zostało ono wykonane w sposób wadliwy bądź niezgodny z umową. 
 7. Za akceptację Zlecenia uważa się także dokonanie płatności przez Zleceniodawcę, jeżeli oznaczył on opcję automatycznej akceptacji wykonanego Zlecenia.
 8. Akceptacja bądź brak jakiejkolwiek decyzji ze strony Zleceniodawcy w terminie, o którym mowa w punkcie 8, oznacza automatyczne uznanie wykonania Zlecenia w sposób prawidłowy i skutkuje wygenerowaniem przez Kugaru dokumentu w postaci potwierdzenia zrealizowania Zlecenia oraz dokonaniem przez Administratora rozliczenia pomiędzy stronami.
 9. Jeżeli Zleceniodawca nie zaakceptuje wykonanego Zlecenia, uzyskuje ono wówczas status „Zlecenia spornego”. W takim wypadku Administrator bez merytorycznej oceny jakości wykonanego Dzieła sprawdza jedynie, czy przesłany przez Freelancera plik/dokument może odpowiadać treści Zlecenia, a jeżeli tak, uruchamia procedurę uruchomienia środków Freelancera, zgodnie z zasadami określonymi poniżej.
 10. Freelancer i Zleceniodawca mają świadomość i akceptują fakt, że Administrator uprawniony jest do wstrzymania płatności na rzecz Freelancera w sytuacji, gdy niewykonanie Zlecenia przez Freelancera ma charakter oczywisty i nie budzący żadnych wątpliwości. Wstrzymanie płatności może być równoznaczne z usunięciem lub zablokowaniem konta Freelancera.
 11. Dalsze zastrzeżenia, reklamacje czy też roszczenia Zleceniodawcy w stosunku do Freelancera związane z ewentualnym niewykonaniem bądź nieterminowym lub nienależytym wykonaniem Zlecenia realizowane są bezpośrednio pomiędzy Zleceniodawcą i Freelancerem, bez możliwości kierowania jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie do Administratora. 
 12. Administrator zobowiązuje się udzielić stronom pełnego dostępu do dokumentów i informacji związanych z realizacją przedmiotowego Zlecenia.

Artykuł 6a Proces Rozliczenia z Freelancerem

 1. Zleceniodawca i Freelancer przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że po akceptacji bądź uznaniu Zlecenia w sposób, o którym mowa w Artykule 6 pkt. 10 Regulaminu, Kugaru w pierwszej kolejności pomniejsza otrzymaną od Zleceniodawcy kwotę netto o wartość prowizji (wynagrodzenia) dla Administratora za realizację usług określonych niniejszym Regulaminem, wynikających z finalizacji Zlecenia pomiędzy Zleceniodawcą a Freelancerem za pośrednictwem Serwisu Kugaru, a także pomniejszoną o wartość innych opłat, o których mowa w załączniku do niniejszego Regulaminu. 
 2. Od pozostałej kwoty w przypadku Freelancerów Krajowych: – prowadzących działalność gospodarczą i będących podatnikami podatku VAT stanowić będzie wynagrodzenie netto – nieprowadzących działalności gospodarczej bądź taką działalność prowadzących, jednak niebędących podatnikami VAT, stanowić będzie wynagrodzenie brutto Kugaru pobierze i odprowadzi stosowne podatki i inne obciążenia publiczno-prawne, wynikające z realizacji przedmiotowego Zlecenia (w zależności od charakteru stosunku prawnego uznanego bądź to jako zlecenie, bądź jako Dzieło, bądź jako usługa realizowana w ramach działalności gospodarczej), po czym w terminie 3 dni przekaże Freelancerowi na rachunek bankowy Freelancera należne mu wynagrodzenie z tytułu realizacji Zlecenia (po odliczeniu kwot i należności, o których mowa powyżej). Rozliczenie pomiędzy Freelancerem a Administratorem nastąpi nie wcześniej niż po otrzymaniu przez Administratora płatności od Zleceniodawcy, na co Freelancer wyraża zgodę.
 3. W przypadku Freelancerów Zagranicznych rozliczenia odbywać będą się na podstawie odpowiednich przepisów, w tym umów międzynarodowych. Jeżeli na podstawie ww. przepisów będzie to dopuszczalne, Freelancer otrzyma kwotę brutto i zobowiązany będzie do rozliczenia i odprowadzenia obciążeń publiczno-prawnych we własnym zakresie zgodnie z odpowiednimi przepisami.
 4. W przypadku niedostarczenia przez Freelancera oświadczenia o przeniesieniu autorskich praw majątkowych o którym mowa w Artykule 6 pkt. 7 powyżej Administrator jest upoważniony do wstrzymania rozliczenia wynagrodzenia należnego Freelancerowi do czasu dostarczenia stosownego oświadczenia.
 5. Użytkownicy wyrażają zgodę na przesyłanie im przez Kugaru imiennych informacji o których mowa w art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych bądź jakichkolwiek innych deklaracji czy informacji podatkowych wymaganych przez odpowiednie przepisy prawa za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail podany przy rejestracji Konta.

Artykuł 6b Uproszczony Tryb Zlecenia

 1. Kugaru umożliwia realizację transakcji w trybie uproszczonym, do którego stosuje się postanowienia Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w niniejszym artykule.
 2. W celu realizacji transakcji w trybie uproszczonym zalogowany Freelancer wprowadza do Serwisu poprzez odpowiednio wypełniony formularz dostępnego na stosownej stronie Serwisu dane Zleceniodawcy oraz warunki Zlecenia w tym w szczególności rodzaj i zakres Zlecenia; termin i cenę Zlecenia; informację czy zlecenie zostało już wykonane; informację dotyczącą licencji/przeniesienia praw autorskich.
 3. Freelancer może w warunkach odnoszących się do wykonania Zlecenia zamieścić propozycję podziału Zlecenia. W sytuacji przyjęcia przez Zleceniodawcę oferty danego Freelancera, powstałe wskutek podziału części Zlecenia stanowią osobne Zlecenia. W przypadku rezygnacji przez którąkolwiek ze stron z dalszych prac, już wypłacone wynagrodzenie nie podlega zwrotowi, zaś Zleceniodawca jest uprawniony do wykorzystywania już przekazanych mu prac bez uzyskiwania odrębnej zgody Freelancera. W przypadku gdy Dzieło bądź jakakolwiek jego część stanowi lub może stanowić utwór uznaje się, że Freelancer udzielił Zleceniodawcy licencji na korzystanie z utworu na zasadach określonych w Artykule 7 niniejszego Regulaminu.
 4. Po dokonaniu przez Administratora formalnej akceptacji warunków Zlecenia, Administrator przesyła do Zleceniodawcy informację o Zleceniu oraz fakturę pro forma, obejmującą całość należności za wykonanie określonego Zlecenia ustaloną pomiędzy Freelancerem a Zleceniodawcą.
 5. Zleceniodawca ma możliwość wprowadzenia zmian w treści Zlecenia w zakresie udzielenia licencji/przeniesienia praw autorskich do przedmiotu umowy. W przypadku modyfikacji treści Zlecenia, Administrator niezwłocznie informuje o powyższym Freelancera. Freelancer ma możliwość zrezygnowania ze Zlecenia, jeżeli nie akceptuje jego zmodyfikowanej treści. W tej sytuacji rezygnacji należy dokonać poprzez wysłanie e-maila na adres e-mail: office@kugaru.com.
 6. W przypadku akceptacji treści Zlecenia, Zleceniodawca winien uiścić kwotę wskazaną na fakturze pro forma nie później niż w terminie określonym na fakturze. Jeżeli powyższa płatność w ustalonym terminie nie zostanie zrealizowana, Zleceniodawca otrzyma dodatkowe przypomnienie o płatności, a po upływie kolejnych 30 dni Zlecenie może zostać w całości anulowane. Dokonanie przez Zleceniodawcę płatności należności zgodnie z fakturą pro forma oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 7. Z chwilą zaksięgowania płatności na koncie Administratora, o której mowa w punkcie 6 powyżej, Freelancer otrzymuje informację o zabezpieczeniu środków na realizację Zlecenia, a tym samym Freelancer zobowiązany jest do przystąpienia do realizacji Zlecenia w ustalonym uprzednio terminie, który rozpoczyna swój bieg od otrzymania niniejszej informacji. Zleceniodawca otrzymuje natomiast od Administratora fakturę VAT odpowiadającą wartościowo kwocie wpłaconej przez Zleceniodawcę.
 8. Freelancer po wykonaniu Zlecenia przesyła do Zleceniodawcy za pomocą narzędzi Serwisu Kugaru efekt wykonanego Zlecenia. Jednocześnie Freelancer zobowiązany jest do przesłania do Administratora w formie elektronicznej i papierowej podpisanego oświadczenia o przeniesieniu autorskich praw majątkowych. Administrator zobowiązany jest do dalszego przeniesienia autorskich praw majątkowych na Zleceniodawcę w terminie 7 dni od dnia akceptacji Zlecenia bądź uznania wykonania Zlecenia w sposób prawidłowy, o którym mowa w pkt. 10.
 9. Od dnia otrzymania wykonanego Zlecenia Zleceniodawca w terminie 7 dni zobowiązany jest za pomocą odpowiednich funkcji zaakceptować wykonane Zlecenie bądź odmówić jego akceptacji, jeżeli uważa, iż zostało ono wykonane w sposób wadliwy, nieterminowy, bądź niezgodny z umową. Zleceniodawca może też wybrać lub zaakceptować poprzez dokonanie zapłaty automatyczną akceptację Zlecenia w momencie jego otrzymania.
 10. Akceptacja lub brak jakiejkolwiek decyzji ze strony Zleceniodawcy w terminie, o którym mowa w punkcie 9, oznacza uznanie wykonania Zlecenia w sposób prawidłowy, co skutkuje wygenerowaniem przez Kugaru dokumentu w postaci potwierdzenia zrealizowania Zlecenia, który jest przesyłany zarówno Zleceniodawcy jak i Freelancera, oraz dokonaniem przez Administratora rozliczenia pomiędzy stronami w sposób określony w Artykule 6 i 6a.

Artykuł 6c. Tryb Podpisz Umowę Online

 1. Serwis umożliwia realizację transakcji w trybie „Podpisz umowę online”, do którego stosuje się postanowienia Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w niniejszym artykule.
 2. W celu realizacji transakcji w trybie „Podpisz umowę online” zalogowany Freelancer wprowadza do Serwisu ofertę zawarcia umowy ze Zleceniodawcą na wykonanie określonej Usługi, Dzieła, bądź innej czynności zgodnie z wytycznymi zdefiniowanymi przez Administratora.
 3. Po dokonaniu przez Administratora formalnej akceptacji warunków oferty zawarcia umowy (Zlecenia) zostaje ona wprowadzona do Serwisu.
 4. Zleceniodawca zainteresowany zawarciem Zlecenia otrzymuje od Administratora wiadomość e-mail z informacją o możliwości zawarcia umowy na wykonanie określonej Usługi, Dzieła lub innej czynności według warunków określonych przez Freelancera w ofercie. Do powyższej wiadomości e-mail zostanie załączony dokument określający warunki umowy (Zlecenia).
 5. Zawarcie umowy (Zlecenia) następuje poprzez potwierdzenie warunków umowy (Zlecenia) przez Zleceniodawcę. Potwierdzenie następuje poprzez zaznaczenie w otrzymanej wiadomości e-mail przez Zleceniodawcę opcji „Potwierdzam zawarcie umowy”.
 6. Po dokonaniu potwierdzenia zawarcia umowy (Zlecenia) Zleceniodawca otrzymuje wiadomość e-mail z fakturą pro forma, obejmującą całość należności za wykonanie Zlecenia w ustalonej wysokości, którą Zleceniodawca winien uiścić nie później niż w terminie określonym na fakturze pro forma, a także dokument potwierdzający zawarcie umowy (Zlecenia).
 7. Z chwilą zaksięgowania płatności na koncie Administratora, o której mowa w punkcie 6 powyżej, Zleceniodawca otrzymuje od Administratora fakturę VAT odpowiadającą wartościowo kwocie wpłaconej przez Zleceniodawcę.
 8. Freelancer po wykonaniu Zlecenia przesyła za pomocą narzędzi Serwisu Kugaru do Zleceniodawcy efekt wykonanego Zlecenia.
 9. Od dnia otrzymania wykonanego Zlecenia Zleceniodawca w terminie 7 dni zobowiązany jest za pomocą odpowiednich funkcji zaakceptować wykonane Zlecenie bądź odmówić jego akceptacji, jeżeli uważa, iż zostało ono wykonane w sposób wadliwy, nieterminowy, bądź niezgodny z umową. 
 10. Zleceniodawca może też wybrać lub zaakceptować poprzez dokonanie zapłaty automatyczną akceptację Zlecenia w momencie jego otrzymania.
 11. Akceptacja bądź brak jakiejkolwiek decyzji ze strony Zleceniodawcy w terminie, o którym mowa w punkcie 9, oznacza uznanie wykonania Zlecenia w sposób prawidłowy, co skutkuje wygenerowaniem przez Administratora dokumentu potwierdzającego fakt zrealizowania Zlecenia, który przesyłany jest zarówno Zleceniodawcy jak i Freelancera, oraz dokonaniem rozliczenia pomiędzy stronami w sposób określony w Artykule 6 i 6a.

Artykuł 7. System Ocen

 1. W ramach Serwisu Kugaru Administrator umożliwia dodawanie opinii Użytkowników na temat przebiegu i realizacji Zleceń i transakcji, które dany Użytkownik może jednokrotnie uzupełnić o swoją odpowiedź.
 2. Statystyki, treści ocen oraz odpowiedzi są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających Serwis Kugaru.
 3. Ocena jest zawsze przyporządkowana do konkretnej transakcji lub Zlecenia. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za umieszczone przez siebie oceny oraz odpowiedzi.
 4. Oceny oraz odpowiedzi powinny być zredagowane w czytelny, zrozumiały i precyzyjny sposób, a ich treść powinna być zgodna z zasadami zapisanymi w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 5. Administrator nie ingeruje w treść ocen oraz odpowiedzi zamieszczanych przez Użytkowników. Ocenę lub odpowiedź usuwa się na zasadach przewidzianych przepisami prawa, w tym gdy narusza ona dobre obyczaje lub narusza lub zagraża naruszeniem dóbr osobistych, a także gdy jest sprzeczna z zasadami określonymi w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
 6. Zabronione są działania,, których efektem może być fałszywe zawyżanie wiarygodności Użytkownika w systemie ocen lub obniżanie jego reputacji.
 7. Niedopuszczalne jest ocenianie transakcji lub Zleceń, które nie doszły do skutku.

Artykuł 8. Opłaty w ramach Serwisu

 1. Część usług w ramach Kugaru świadczonych jest odpłatnie. Zasady pobierania opłat oraz wystawiania faktur określone są w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 2. Podstawową opłatą z tytułu realizacji usług określonych niniejszą umową jest prowizja lub abonament (wynagrodzenie Administratora), o których mowa w zakładce Cennik na stronie www.kugaru.com.
 3. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą (osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) występujące w charakterze Freelancera mogą wykupić abonament w ramach Serwisu uprawniający do składania Propozycji Wykonania Ogłoszenia.

Artykuł 9. Płatności Online

 1. W przypadku skorzystania z opcji Płatności Online Użytkownik deklaruje znajomość Regulaminu i Polityki prywatności dostawcy usługi Płatności Online.
 2. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Użytkownika kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Użytkownika.
 3. Czas realizacji zamówienia Płatności Online jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ramach Płatności Online w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Artykuł 10. Licencje i Prawa autorskie

 1. W przypadku gdy wskutek wykonania Zlecenia pomiędzy Zleceniodawcą a Freelancerem dochodzi do udzielenia licencji, Strony zawierają umowę licencji na warunkach określonych poniżej:
 2. Licencja obejmuje prawo do udzielenia dalszej licencji na korzystanie z przedmiotu Zlecenia. 
 3. Licencja udzielana jest na okres 15 lat.
 4. Freelancer udziela Zleceniodawcy licencji niewyłącznej obejmującej prawo do korzystania z przedmiotu Zlecenia na następujących polach eksploatacji:
 1. utrwalenia i zwielokrotnienia dowolną techniką, w dowolnie wybranej formie, w dowolnej liczbie egzemplarzy, w szczególności techniką fotograficzną, techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego na dowolnych nośnikach, niezależnie od przyjętego w obrocie standardu, systemu i formatu plików, a także rozpowszechnianie zwielokrotnionych kopii nośnika utworu,
 2. wprowadzania do obrotu, przekazanie w nieodpłatne użyczenie utworu lub najmu oryginału albo egzemplarzy zarówno w całości jak i dowolnie wybranych fragmentów, w tym łączenie fragmentów różnych dowolnie wybranych utworów tworzących jedną całość, a także wykorzystywanie we wszelkiego rodzaju prezentacjach, konferencjach prasowych, eventach wszelkiego typu, w mailingu – w tym komercjalizacja utworów na rynku,
 3. wprowadzania do pamięci dowolnej liczby komputerów lub innych urządzeń posiadających pamięć elektroniczną (np. kart pamięci, pamięć RAM, FLASH) – w tym urządzeń mobilnych (np. tablet, smartfon) oraz urządzeń korzystających z tzw. pamięci wirtualnej lub udostępnianych zasobów pamięci (tzw. cloud computing),
 4. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie, a więc udostępnianie w taki sposób aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie dowolnie wybranym,
 5. wprowadzania i udostępniania do sieci Internet i innych sieciach komputerowych – w tym sieci Intranet,
 6. wprowadzania i udostępniania w sieciach telekomunikacyjnych i informatycznych oraz innych formach przekazu danych teleinformatycznych (np. w formie SMS, MMS, EMS, IVR, WAP, VPN),
 7. rozpowszechniania w publikacjach periodycznych i nieperiodycznych, w tym nie tworzących zamkniętej całości, opatrzonych lub nie stałym tytułem albo przyjętą nazwą, w tym w dziennikach, tygodnikach i czasopismach, różnego rodzaju serwisach agencyjnych, stałych przekazach, biuletynach publicznych i prywatnych, programach stacji radiowych i telewizyjnych, kronikach filmowych,
 8. rozpowszechniania i udostępniania w ogólnie dostępnych tzw. bankach utworów, w tym bankach zdjęć – dostępnych w sieci Internet,
 9. rozpowszechniania za pomocą technologii na żądanie nieodpłatnie lub odpłatnie bez względu na sposób zapłaty np. “pay per view”, “on demand” lub innych form płatności,
 10. łączenia całości oraz fragmentów z innymi utworami, także takimi które nie powstały w wyniku działań Licencjobiorcy – które tworzą jednorodne opracowanie przedmiotu licencji,
 11. nadawania za pomocą wizji lub fonii przewodowej, a także bezprzewodowej, za pośrednictwem satelity i innych form ogólnego przekazu lub publicznego udostępniania utworu przez telewizję mobilną, w dowolnej technologii,
 12. współautorskiego wydania zbiorowego, w tym w postaci książkowej, albumu, katalogu, leksykonu, kalendarza, w wydawnictwach multimedialnych, w utworach audiowizualnych, samodzielnie lub w wydaniach z utworami innych autorów (tzw. utwory zbiorowe),
 13. w odniesieniu do programów komputerowych dokonywania dowolnych zmian w programie komputerowym – jego kodzie źródłowym (w tym tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu – opracowanie), niezależnie od zakresu, formy, sposobu (środków) ich dokonania oraz ich przeznaczenia,
 14. wykorzystania w innych utworach w postaci nie stanowiącej opracowania, w tym w utworach audiowizualnych lub multimedialnych, w zakresie wskazanym w podpunktach 1-13 powyżej.
 1. Freelancer jako twórca utworu pierwotnego zobowiązuje się również do udzielenia Zleceniodawcy zezwolenia na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, polegającego na rozporządzaniu i korzystaniu z opracowania utworu poprzez modyfikację, adaptację, uzupełnienie,uszczegółowienie lub tłumaczenie utworu pierwotnego. 
 2. W przypadku, gdy element utworu stanowi baza danych, wówczas zezwolenie, o którym mowa w punkcie 5 powyżej, obejmuje także sporządzenie jej opracowania.

Artykuł 11. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług w ramach Kugaru

 1. Umowa o świadczenie usług w ramach serwisu Kugaru jest zawierana na czas nieokreślony w języku polskim.
 2. Użytkownik może w dowolnym czasie rozwiązać z Kugaru umowę o świadczenie usług w ramach Serwisu, poprzez wysłanie na adres office@kugaru.com wiadomości e-mail lub pisemnego oświadczenia na adres Kugaru, zawierającej oświadczenie o rozwiązaniu umowy ze wskazaniem danych identyfikujących Konto.
 3. Administrator może zweryfikować prawdziwość oświadczenia poprzez wysłanie na przypisany do Konta adres e-mail prośby o potwierdzenie. 
 4. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym, chyba że Użytkownik czynnie korzysta z Serwisu, np. posiada aktualne Ogłoszenie bądź jest w trakcie realizacji określonego Zlecenia. W takim wypadku Umowa ulega rozwiązaniu po upływie 30 dni od zakończenia publikacji Ogłoszenia, bądź od zakończenia realizacji Zlecenia, bądź wygaśnięcia aktywnego udziału Użytkownika w Serwisie.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do rozwiązania w każdym czasie umowy w trybie natychmiastowym z Użytkownikiem, który narusza postanowienia Regulaminu.
 6. Jeżeli umowa została rozwiązana przez Administratora, Użytkownik nie może dokonać ponownej rejestracji w Serwisie bez uprzedniej zgody Administratora.

Artykuł 12. Odstąpienie od umowy o świadczenie usług w ramach Kugaru

 1. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu Kugaru przez okres 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przepisami prawa. Prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przysługuje na warunkach i w zakresie określonym poniżej.
 2. Odstąpienie od umowy przez Użytkownika będącego konsumentem może nastąpić poprzez złożenie Administratorowi oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy określa pouczenie o odstąpieniu od umowy. Nie ogranicza to uprawnienia Użytkownika będącego konsumentem do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym poinformuje Administratora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.
 3. Oświadczenia Użytkownika będącego konsumentem o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem wiadomości e-mail powinno zostać przesłane na adres: office@kugaru.com.
 4. Oświadczenia Użytkownika będącego konsumentem o odstąpieniu sporządzone w formie pisemnej i złożone za pośrednictwem tradycyjnej poczty powinno zostać wysłane na adres ul. Al. Jerozolimskie 148, 02-326 Warszawa, Polska. 
 5. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 6. Termin 14 dni do odstąpienia od umowy biegnie od dnia zawarcia umowy.
 7. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi będącemu konsumentem w odniesieniu do umów:
 1. o świadczenie usług, jeżeli Administrator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. Pod pojęciem konsumenta rozumie się konsumenta oraz inne osoby, do których stosuje się przepisy o konsumentach.

Artykuł 13. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Administratora usług w ramach Kugaru, w terminie 30 dni od dnia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji, z zastrzeżeniem punktu poniżej.
 2. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Kugaru usług w ramach Serwisu Kugaru w terminie 7 dni od dnia zakończenia publikacji Ogłoszenia bądź dnia zakończenia realizacji Zlecenia. 
 3. Reklamacje należy zgłaszać na adres office@kugaru.com lub pisemnie listem poleconym na adres Kugaru Sp. z o.o.. O terminie złożenia reklamacji pisemnie decyduje data nadania przesyłki (data stempla pocztowego).
 4. Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail i numer telefonu), numer Ogłoszenia bądź Zlecenia, którego dotyczy reklamacja (jeśli numer został nadany), bądź inne dane pozwalające na identyfikację zdarzenia skutkującego zgłoszeniem reklamacji, a także dodatkowo okoliczności lub materiały uzasadniające reklamację.
 5. Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 7 dni od dnia jej kompletnego wniesienia, a gdyby to nie było możliwe, do powiadomienia w tym terminie reklamującego o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji, nieprzekraczającym 14 dni. 
 6. Jeżeli podane przez Użytkownika w reklamacji dane wymagają uzupełnienia, Kugaru zwróci się do Użytkownika o wskazanie w zakreślonym terminie dodatkowych informacji.
 7. O rozstrzygnięciu reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony drogą korespondencji elektronicznej na adres e-mail Użytkownika zarejestrowany w serwisie Kugaru.
 8. Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów. 
 9. Poddanie sporu pozasądowej metodzie rozstrzygnięcia będzie w każdym przypadku uzależnione od zgody Administratora.
 10. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. 
 11. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określa ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 12. Szczegółowe informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur udostępniane są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
 2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
 3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami. 


Artykuł 14. Zmiany Regulaminu

 1. Kugaru zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu lub uruchomienia nowej wersji usług świadczonych w ramach Serwisu. Użytkownik zostanie powiadomiony o fakcie i treści zmian lub nowej wersji usług świadczonych w ramach Kugaru. 
 2. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Kugaru, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Serwisie zmienionego Regulaminu i zaakceptowania go przez Użytkownika. 
 3. Ogłoszenia oraz Zlecenia opublikowane przed wejściem w życie zmian realizowane są na dotychczasowych zasadach..
 4. Użytkownik podczas pierwszego logowania w Serwisie Kugaru po udostępnieniu zmienionego Regulaminu zostanie powiadomiony o fakcie i treści zmian lub nowej wersji usług świadczonych w ramach Kugaru i o możliwości ich akceptacji. 
 5. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Kugaru w ramach Serwisu Kugaru.

Artykuł 15. Postanowienia końcowe

 1. Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Kugaru oraz pomiędzy Zleceniodawcą a Freelancerem w ramach Serwisu są zawierane zgodnie z prawem polskim.
 2. Powyższe ma zastosowanie do wszelkich usług świadczonych w ramach Kugaru oraz realizacji Zleceń i transakcji dokonywanych za pośrednictwem Serwisu.
 3. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Kugaru w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 4. W przypadku rozbieżności w interpretacji zapisów niniejszego Regulaminu sporządzonego w różnych wersjach językowych, wiążąca dla stron jest wersja w języku polskim.
 5. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. 
 6. W przypadku stwierdzenia prawomocnym orzeczeniem sądu nieważności któregokolwiek z postanowień Regulaminu, Administrator zobowiązuje się do zastąpienia nieważnego postanowienia zgodnym z prawem zapisem.
 7. Kugaru zastrzega sobie prawo do dodawania logo lub nazwy Zleceniodawców w rubryce Partnerzy Kugaru lub innej o podobnym przeznaczeniu, informującej o osobach lub firmach korzystających z usług Serwisu.
 8. W przypadku gdy Zleceniodawca zamówi usługę wysyłki dokumentów pocztą, usługa ta będzie realizowana w terminie 7 dni od dnia dokonania płatności za tę usługę.